องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก