หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
“ บริการเป็นเลิศ
เปิดโอกาสการศึกษา
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
มุ่งสู่ตำบลน่าอยู่ ”
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าแดง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
ศาสนสถานแหล่งรวมศรัทธาของประชาชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ป่าแดง ค่ะ เรามีรายละเอียดคู่มือการให้บริการประชาชน สามารถอ่านรายละเอียดได้ด้านล่างเลยค่ะ ((^_^))
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานและหลักเกณฑ์การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะด [ 15 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์โครงการ อบจ.พิษณุโลกสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ [ 15 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 20 
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดเผาตอซังฟางข้าว ขยะหรือวัสดุอื่นใดที่ก่อให้เกิดหมอกค [ 13 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 20 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญั [ 13 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 44 
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากการประสบภั [ 1 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 40 
ประชาสัมพันธ์การเปิดขอรับคำขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจา [ 1 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 42 
ผลการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 31 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 49 
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้ [ 27 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 56 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี [ 19 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 45 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง เรื่อง การสำรวจภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 56 
ประชาสัมพันธ์การรับยื่นแบบยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุที่มีสิทธ [ 12 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 11 
ประกาศแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 10 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 95 
สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( SDGs) [ 22 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 83 
ประกาศควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง [ 18 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 87 
ประชาสัมพันธ์ เลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดประจำเดือนกันยายน 2566 [ 8 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 76 
 
อบต.ศรีภิรมย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้ารายทางภายในตำบลศรีภิรมย์ [ 9 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
อบต.โคกสลุด วันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) [ 9 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 14 
อบต.โคกสลุด การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี [ 9 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
 
คู่มือการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์กับกระทรวงมหาดไทย กศ. มท 0816.5/ว5117 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 8 ธ.ค. 2566 ]
การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 กศ. มท 0816.5/ว5119  [ 8 ธ.ค. 2566 ]
การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 สน.คท. มท 0808.2/ว5120  [ 8 ธ.ค. 2566 ]
จัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว5108  [ 8 ธ.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว5090  [ 8 ธ.ค. 2566 ]
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงระบบการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว5095  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาประเมินตนเองดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 กศ. มท 0816.3/ว5098 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งเวียนรายงานผลทดสอบ Interlaboratory Comparison ของการตรวจกาฬโรคแอฟริกาในม้าทางห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2566 กสธ. มท 0819.3/ว5097  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การใช้จ่ายเงินค่าบริการและเงินค่าตอบแทน ของเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ สน.คท. มท 0808.3/ว5101 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
ขอรับการสนับสนุนจัดทำเขตการปกครองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการผังเมืองและจัดทำหลักหมุดกรมโยธาธิการและผังเมืองระดับอำเภอ กพส. มท 0810.3/ว5081  [ 7 ธ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม รายการ สวนสาธารณะ/สถานที่ออกกำลังกาย รอบไตรมาสที่ 1 ฯ กศ. มท 0816.5/ว17570  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17498-17559 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5084  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 กสว. มท 0820.3/ว5075 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
การขอให้ฝ่ายปกครองพิจารณาใหม่กรณีที่เคยขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่แล้ว แต่ศาลได้มีคำสั่งไม่รับคำขอพิจารณา สน.บถ. มท 0809.5/ว32  [ 6 ธ.ค. 2566 ]
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว11917  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC) กต. มท 0818.3/ว5071  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5064 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับแจ้งความประสงค์เข้าอบรม และเปิดรับลงทะเบียนอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5041  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์ และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5040  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4931 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4930 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17240-17261 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานที่มีความเหมาะสมและมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาชนบทเพื่อรับเหรียญรางวัล Aziz-UI Haq Rural Development ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว5056  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ. .... กสว. มท 0820.3/ว5044 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
 
   
 


ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2566 ]ซื้อยาบรรเทาปวด เครื่องดื่มเกลือแร่ ผ้าเย็น ฯลฯ [ 6 ธ.ค. 2566 ]ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาชาติตระการสัมพัน [ 6 ธ.ค. 2566 ]
 
 
เตาเผาเซรามิก มหาโชคเตาอุตสาหกรรม (17 ธ.ค. 2565)    อ่าน 137  ตอบ 0  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ1 (17 ธ.ค. 2565)    อ่าน 1480  ตอบ 2  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (20 ก.ย. 2565)    อ่าน 1003  ตอบ 0  
 
 
อ่างเก็บน้ำห้วยหมากเว่อ
 
ไก่ดำ
 
 
 
 
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงระบบการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 6461 ลว. 8 ธ.ค. 66 [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
แจ้ง อ.เมือง การสนับสนุน งปม. โครงการเพิ่มการลงทุนในเด็กปฐมวัย 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 จังหวัดไตรมาสที่ 4 ปี 2566 เดือน ต.ค. - เดือน ธ.ค. 66 [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 6459 ลว. 8 ธันวาคม 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 14 
ซักซ้อมวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/6451 ลว. 8 ธันวาคม 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 39 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 6449 ลว. 8 ธันวาคม 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 29 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 14796 ลว. 8 ธันวาคม 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 27 
ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาประเมินตนเองดำเนินงานอนามัยโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ที่ พล 0023.3/ว 870 ลว 8 ธ.ค. 66 [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 21 
การประชุมคณะทำงานติดตาม วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่ พล 0023.6/ว 867 ลว 8 ธ.ค. 66 [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 36 
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6440 ลว 8 ธ.ค. 66 [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 36 
ขอแจ้งปรับแผนการจัดสรรวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ของกรมควบคุมโรค ที่ พล 0023.6/ว 867 ลว 8 ธ.ค. 66 [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 34 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ ที่ พล 0023.6/ว 868 ลว 8 ธ.ค.66 [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 25 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์ ที่ พล 0023.6/ว 866 ลว 8 ธ.ค. 66 [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 29 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับงานสุขาภิบาลอาหารภายใต้ วิถีใหม่ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ฯ ที่ พล 0023.6/ว865 ลว 8 ธ.ค. 66 [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 36 
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม รายการ สวนสาธารณะ/สถานที่ออกกำลังกาย รอบไตรมาสที่ 1 ที่ พล 0023.3/ว 864 ลว 8 ธ.ค. 66 [ 8 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 70 
(ชุดที่ 4) ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก) ครั้งที่ 11/2566 ที่ พล 0023.2/ว 6423 ลว 7 ธ.ค. 66 [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 144 
(ชุดที่ 3) ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก) ครั้งที่ 11/2566 ที่ พล 0023.2/ว 6423 ลว 7 ธ.ค. 66 [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 122 
(ชุดที่ 2) ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก) ครั้งที่ 11/2566 ที่ พล 0023.2/ว 6423 ลว 7 ธ.ค. 66 [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 111 
(ชุดที่ 1) ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก (ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก) ครั้งที่ 11/2566 ที่ พล 0023.2/ว 6423 ลว 7 ธ.ค. 66 [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 122 
โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ที่ พล 0023.5/ว 858 ลว. 6 ธันวาคม 2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 57 
สรุปขอสั่งการจากการประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองชนาดเล็ก PM2.5 ที่ พล 0023.6/ว 862 ลว 7 ธ.ค. 66 [ 7 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 53 
 
 
 
 
 
 
 


โครงการเวทีสัญจรประสานการดำเนินงาน ของ อบต.เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาและความเด [ 15 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 19 


กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันนวมินทรมหาราช และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ [ 20 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 67 


องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดงดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาต [ 4 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 45 


ประชุมปิดตรวจสรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ เรื่อง การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลางองค์ก [ 31 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 66 


โครงการฝึกอบรมคุุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2566 [ 18 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 64 


พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ [ 27 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 78 


ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระช [ 27 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 54 


กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง [ 14 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 48 


การติดตามดูแลตรวจเยี่ยมผู้ได้รับการพักโทษกรณีพิเศษ [ 12 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 46 


โครงการ คนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 67 


โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ปี พ.ศ. 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 64 


ประชุมประจำเดือน มอบนโยบาย (No Gift Policy) [ 27 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 137 


กิจกรรมจิตอาสา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง [ 25 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 90 


สวดมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระองค์ภา [ 21 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 107 


องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดงดำเนินการด้านสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด แล [ 18 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 89 


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)จัดกิจกรรม Big Cleaning Day [ 16 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 54 


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว [ 3 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 62 


โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง [ 11 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 120 


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)จัดกิจกรรม Big Cleaning Day [ 4 ก.พ. 2565 ]   อ่าน 46 


องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา พิษณุโลกเมืองสะอาด [ 24 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 153 


องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง รณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น [ 24 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 122 


อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)จัดกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ [ 19 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 61 


กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ (กำจัดผักตบชวาและวัชพืชแหล่งน้ำ) [ 14 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 134 


วันที่ 14 ตุลาคม 2563 มอบใบประกาศครัวเรือนปลอดยาเสพติด [ 14 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 153 
 
 
 
 
 
  คุณคิดว่าอบต.ป่าแดงควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด?
  ถนน
  ไฟฟ้า
  ประปา
  การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
 

เริ่มนับ วันที่ 26 พ.ค. 2557
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 084-829-2657
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170 โทรศัพท์ : 055-906-227 โทรสาร : 055-906-227
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง
จำนวนผู้เข้าชม 6,487,172 เริ่มนับ 26 พ.ค. 2557 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
เทศบาลเมืองชุมแสง
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของ
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
อบต.ป่าแดง
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)