หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 24 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจรืยธรรม ของบุคลากร อบต.ป่าแดง ประจำปี 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ในการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2563 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (แบบ ปค.5) [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)     2