หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจรืยธรรม ของบุคลากร อบต.ป่าแดง ประจำปี 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ในการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ในการพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลการประะเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2563 [ 13 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (แบบ ปค.๕) [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (แบบ ปค.๔) [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)